Persondatapolitik

I Sønderjysk Forsikring skal vores kunder altid have tillid til os. Vi ved, at det er vores ansvar, at de oplysninger, du udleverer til os, altid er beskyttet på bedst mulig vis. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Sønderjysk Forsikring har udpeget en DPO (Databeskyttelsesrådgiver), som du er velkommen til at kontakte ved spørgsmål angående vores behandling af dine oplysninger.

Vores DPO er:
Sebastian Bruun Becker
E-mail: dpo@soenderjysk.dk

Sønderjysk Forsikring sælger ikke dine oplysninger.
Sønderjysk Forsikrings behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Sønderjysk Forsikrings systemer og som bruger på www.soenderjysk.dk.

Persondata skal være:

 • Lovligt og fair
  Vi behandler persondata på lovlig og fair vis og helt i overensstemmelse med dine rettigheder.
 • Tidsbegrænset
  Persondata vil kun blive behandlet i et personificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for. Vi har tilhørende procedure på plads, som sikrer at persondata bliver slettet på korrekt vis.
 • Fortroligt
  Alle persondata bliver betragtet som fortrolig information. Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået hermed og ved at uddanne medarbejdere i, hvordan persondata må behandles.
 • Nøjagtigt
  Persondata, som vi behandler, skal være korrekt, og hvor det er nødvendigt, være opdateret.
 • Formålsafgrænset
  Vi indsamler kun persondata for specifikke, entydige og legale formål. Persondata vil udelukkende blive brugt for de formål, som de oprindelig er indsamlet for.
 • Dataminimeret
  Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til.
 • Transparent
  Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Information om behandling af persondata

Hvem er dataansvarlig?

Sønderjysk Forsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Sønderjysk Forsikring behandler om dig.

Hvilke typer af personoplysninger behandler Sønderjysk Forsikring?

Sønderjysk Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • Elektroniske spor på www.soenderjysk.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadeforløb
 • Oplysninger ved forsikringsskader
 • Oplysninger fra de offentlige CPR-, DMR- og BBR-registre
 • Eventuel registrering i RKI

I forbindelse med behandling af din forsikring eller skade kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere og forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Værger
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank/advokat/revisor)
 • Behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter mv.)

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for Sønderjysk Forsikring.

Hvorfor behandler Sønderjysk Forsikring dine personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Sønderjysk Forsikring med henblik på bl.a.:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på www.soenderjysk.dk
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Direkte markedsføring
 • Oprettelse og løbende fremsendelse af nyhedsbreve
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Mulighed for dig til at tilgå Min side med MitID
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering
Hvordan indsamler Sønderjysk Forsikring personoplysninger?

Sønderjysk Forsikring indsamler personoplysninger flere steder:

Direkte hos dig
Sønderjysk Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

Via soenderjysk.dk
Sønderjysk Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på soenderjysk.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via MinSide på soenderjysk.dk.

Fra andre med dit samtykke
Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Sønderjysk Forsikring, kan Sønderjysk Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Sønderjysk Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver – det kan f.eks. være i forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Sønderjysk Forsikring vil tegne forsikringen, eller hvis du anmelder en personskade til Sønderjysk Forsikring, hvor der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.

Via cookies 
Sønderjysk Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.soenderjysk.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

Fra registre                 
Sønderjysk Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Sønderjysk Forsikring indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register.

Optagelse af telefonsamtaler
For løbende at kunne forbedre vores service, kan vi optage indgående telefonsamtaler mellem dig og os. Sønderjysk Forsikring anvender udelukkende optagelserne til interne uddannelsesmæssige formål. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer generelt disse optagelser i maksimalt 3 måneder, hvorefter de slettes.

Hvad er det juridiske grundlag for indsamlingen?

For at opfylde forsikringsaftalen
Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Sønderjysk Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

Samtykke
I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter Sønderjysk Forsikring dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i persondataforordningen.

Retlig forpligtelse eller legitim interesse
Sønderjysk Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

Hvem videregives oplysningerne til?

Sønderjysk Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Sønderjysk Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

Retligt forpligtet
Sønderjysk Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjepart, herunder til offentlige myndigheder, f.eks. til skattemyndighederne og politiet, eller til nationale og europæiske tilsynsmyndigheder, f.eks. Finanstilsynet.

Til tredjeparter 
Sønderjysk Forsikring kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. Sønderjysk Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

NemKonto
Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Sønderjysk Forsikring oplysning om dit personnummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Sønderjysk Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Betalingsservice
Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Sønderjysk Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

Misligholdelse
Misligholder du dine forpligtelser over for Sønderjysk Forsikring, kan Sønderjysk Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS
Sønderjysk Forsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

Hvad med automatiske afgørelser og profilering?

Dine personoplysninger kan behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.

Dette indebærer bl.a., at det vil kunne være en automatisk prissætning, der kan ligge til grund for den pris, du får, hvis du taster dine personoplysninger ind i et prissætningssystem på soenderjysk.dk.

Nyhedsbreve

Ved tilmelding til modtagelse af vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til, at vi må behandle de udleverede oplysninger (e-mailadresse, fornavn, efternavn) til at fremsende vores nyhedsbreve til dig. Vi benytter endvidere oplysningerne til at tilpasse vores indhold af nyhedsbrevene. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, foretager vi sletning af dine oplysninger og du vil ikke længere modtage nyhedsbreve fra os.

Sønderjysk Forsikring benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på.  Sønderjysk Forsikring modtager rapporter fra vores leverandør med oplysninger om, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på. Disse informationer benytter Sønderjysk Forsikring til at analysere, hvilke artikler nyhedslæserne klikker sig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve.

Sønderjysk Forsikring sletter rapporterne og de bagvedliggende data efter 1 år.

Behandling sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Hvad er dine rettigheder?

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger Sønderjysk Forsikring behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
 • Du kan også kræve, at Sønderjysk Forsikring korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte Sønderjysk Forsikring for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.
Hvor længe opbevarer Sønderjysk Forsikring dine personoplysninger?

Sønderjysk Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Sønderjysk Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Sønderjysk Forsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 12 måneder.
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter skaden er sket, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
Datasikkerhed

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på soenderjysk.dk er beskyttet med en stærk kryptering.

Derfor benytter Sønderjysk Forsikring 128 bit SSL under transmission fra din computer til Sønderjysk Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Sønderjysk Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Sønderjysk Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Sikker mail

Sådan sender du en sikker mail til os

Læs her hvordan du sender en sikker mail til Sønderjysk Forsikring G/S.

Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til Sønderjysk Forsikrings DPO Sebastian Bruun Becker via mailadressen: dpo@soenderjysk.dk.

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Sønderjysk Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, datatilsynet.dk.

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side