Sådan forebygger du vandskader

Vær godt forberedt på de ekstra vandmængder, når der varsles kraftig regn og skybrud. En løbende vedligeholdelse af din bolig er en god forudsætning for at undgå oversvømmelse og vandskader i fremtiden.

Skybrud volder tit problemer, fordi afløb og kloakker ikke kan følge med til den voldsomme mængde regn, der falder på kort tid. Vandskader som opstår i forbindelse med skybrud kan have alvorlige konsekvenser for din bolig og dine ting. Derfor er det vigtigt at være forberedt og tage sine forholdsregler, hvis et skybrud er på vej i nærområdet. Få tips til, hvordan du kan forhindre vandet i at lave skader på din bolig.

Hvad er et skybrud?

Der er tale om skybrud, når der falder kraftige regnbyger, minimum 15 mm på 30 minutter. Kraftig regn er betegnet, når der falder mere end 24 mm regn på max. seks timer. Vil du tjekke, om der har været skybrud i dit område på et specifikt tidspunkt, kan du se det på forsikringsvejret.dk.

Ved varsling af skybrud

 • Sørg for at være hjemme, hvis der er varslet skybrud.
 • Luk vinduer og døre, særligt tag- og kældervinduer.
 • Afblænd lavt siddende ventilationshuller i ydermur/sokkel.
 • Tjek om tagrender, kloak, brønd, afløbs- og nedløbsrør, afløbsriste og drænrør er rene og ikke tilstoppede.
 • Gå din kælder igennem, og fjern indbo og ting fra kældergulvet, placér det højt i reoler (f.eks. tøjsække, julepynt, elektronik m.m.)
 • Dæk gulvafløb til, så regnvandet ikke kan stige op. Hav evt. afdækningsplast og sandsække klar.
 • Hav en automatisk pumpe, som kan fjerne indtrængende regnvand.
 • Er du ikke hjemme, så aftal med nabo eller familie om, at de ser efter dit hus.

Ved massiv regn og skybrud

 • Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der trænger vand ind.
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle vand, der trænger ind.
 • Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt.
 • Vær klar til at redde/flytte dit indbo til et tørt sted.

Langsigtet skadeforebyggelse

 • Vedligehold tagrender, nedløbsrør og afløb. Tjek for brud og affald.
 • Tjek årligt dit hus for revner og skader i sokkel/ydermur.
 • Vedligehold kloakken. Tjek kloakledninger og installationer jævnligt.
 • Etabler dræn omkring kælderen, så vand ledes væk fra huset.
 • Installer højvandslukke, tilbageløbsstop eller en ekstra pumpe så kloakvand ikke stiger op.
 • Brug flisebelægning eller beton i kælderen.
 • Opstil en regnvandstønde til at opsamle regnvandet.

Løbende vedligeholdelse af kloakken

 • Undgå at hælde fedtstoffer ud i køkkenvasken.
 • Skyld aldrig bind, bleer, vatpinde, vatrondeller m.m. ud i toilettet.
 • Maling og andre skadelige stoffer må ikke kommes i kloakken.
 • Rengør vandlåse og afløb med jævne mellemrum.
 • Tjek og rengør pumper, højvandslukke m.m. minimum en gang årligt.

Er skaden sket?

 • Efterse hele huset for vandskader og minimér dem.
 • Anmeld skaden via Min side. Dokumenter med billeder eller video.
 • Forsøg så vidt muligt at fjerne vandet.
 • Fjern ødelagt inventar og indbo, som står i vand, så de kan tørre.
 • Hvis der er opstående vand fra kloak, er der risiko for, at vandet kan indeholde bakterier. Undgå da kontakt med hud, øjne og mund.
 • Hvis der er skader med kloakken, skal du kontakte et skadeservicefirma.
 • Opsæt en affugter, så rummet kan tørre. Varm det op og luft ud jævnligt.
 • Smid ikke ødelagte ting ud, før du har snakket med os.

Er din bolig rigtigt dækket?

Det er vigtigt, at din bolig er forsikret efter dine ønsker og behov. Ønsker du at være sikret mod skader opstået på grund af skybrud, kræver det, at du tilvælger en anden bygningsskadedækning.

Læs mere om husforsikringen

Har du brug
for hjælp?

Vi sidder altid klar ved telefonen til at vejlede dig.

Ring til os

98 98 98 98

Eller log ind på Min side

Log på Min side