Stormflodsordning

Stormflodsordningen er udvidet, så den kan dække skader, der er forårsaget af oversvømmelse som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer.

Den hidtil gældende lov dækkede kun oversvømmelse forårsaget af stormflod. Stormflod er en oversvømmelse forårsaget af, at en storm under højvande presser store vandmasser ind over land.

Med udvidelsen sikres erstatning for skader på fast ejendom og løsøre for alle, der rammes af katastrofelignende oversvømmelser, der stammer fra vandløb og søer. Det gælder uanset om den pågældende oversvømmelse skyldes vejrmæssige tilfældigheder eller menneskeskabte situationer.

Bor man f.eks. i nærheden af en sø, som går over sine breder og beskadiger huset eller de ting, der er i huset, så vil det være en situation, som kan være omfattet af den nye ordning.

Fra 1. oktober 2012 skal brandforsikringsselskaber taksere, sagsbehandle samt foranledige erstatningsudbetaling til skadelidte efter stormflod.

Ved stormflod skal du anmelde skaden til dit brandforsikringsselskab. Dette gøres ved at anmelde stormflodsskaden via Stormbasen eller via et anmeldelsesskema som du finder på Stormrådet.dk

Hvis du er brandforsikret i Sønderjysk Forsikring og har været udsat for en stormflodsskade, er du altid velkommen til at ringe til os på 74 42 75 00. Så vil vi være dig behjælpelig med at anmelde skaden.